محصولات ویژه

 • CNC Frezz SACHMAN
 • 1986
 • Italy
 • ON - is working
 • Gantry Milling bit 2.5m 6625
 • 1990
 • Russia
 • ON - is working
 • CNC FREZZ SHW SHW
 • 1981
 • Germany
 • ON - is working
 • ZAYER FREZZ ZF - 2000
 • 1994
 • Spain
 • ON - is working
 • FREZZ CNC RECKERMAN
 • 1992
 • Germany
 • ON - is working
 • BORING 90 900 MM
 • 1985
 • Russia
 • ON - is working

پروژه های انجام شده