ماشین آلات ویژه

 • Frezz ANAYAK
 • HVM - 3800
 • 1997
 •   Spain
 • CNC Frezz
 • TOS KURIM
 • 1987
 •   Czech
 • CNC Frezz
 • SACHMAN
 • 1986
 •   Italy
 • Gantry Milling...
 • 6625
 • 1990
 •   Russia
 • CNC FREZZ SHW
 • SHW
 • 1981
 •   Germany
 • ZAYER FREZZ
 • ZF - 2000
 • 1994
 •   Spain
 • FREZZ CNC
 • RECKERMAN
 • 1992
 •   Germany
 • BORING 90
 • 900 MM
 • 1985
 •   Russia

پروژه های انجام شده